FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

१.निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेस गर्ने

२.वडा अध्यक्ष ̷ वडा सदस्य ̷ वडा सचिवले सम्बन्धित कर्माचारीलाई तोक आदेश गर्ने

३.निवेदन दर्ता गर्ने

४.तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

५.निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

६.चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलबध गराउने

७.तोकिएको ढाँचामा नागरिकता सिफारिसको अभिलेख राख्ने

१.निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेस गर्ने

२.वडा अध्यक्ष ̷ वडा सदस्य ̷ वडा सचिवले सम्बन्धित कर्माचारीलाई तोक आदेश गर्ने

३.निवेदन दर्ता गर्ने

४.तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

५.निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

६.चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

१.निबेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेस गर्ने

२.वडा अध्यक्ष ̷ वडा सदस्य ̷ वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

३.प्राबिधिक कर्मचारीबाट निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने

४.तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

५.निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

६.दर्ता चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

१.निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेस गर्ने

२.वडा अध्यक्ष ̷ वडा सदस्य ̷ वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

३.निवेदन दर्ता गर्ने

४.तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदन तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

५.चलानी गरी निवेदक लाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

१.निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने

२.वडा अध्यक्ष ̷ वडा सदस्य ̷ वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

३.निवेदन दर्ता गर्ने

४.तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

५.दर्ता चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

१.निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेस गर्ने

२.वडा अध्यक्ष ̷ वडा सदस्य ̷वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

३.निवेदन दर्ता गर्ने

४.तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

५.दर्ता चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

१.निबेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेस गर्ने

२.वडा अध्यक्ष ̷ वडा सदस्य ̷ वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

३.प्राबिधिक कर्मचारीबाट निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने

४.तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

५.निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

६.दर्ता चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

१.निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने

२.वडा अध्यक्ष ̷ वडा सदस्य ̷वडा सचिव सम्बन्धित कर्मचारिलाई तोक आदेश गर्ने

३.निवेदन दर्ता गर्ने

४.तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

५.निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

६.चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

७.कानुनी जटिलता भएको देखिएमा कानुनी राय लिइनेछ

१.निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने

२.वडा अध्यक्ष ̸ वडा सदस्य ̸ वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

३.निवेदन दर्ता गर्ने

४.तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

५.निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

६.चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

७.कानुनी जटिलता भएको देखिएमा कानुनी राय लिइनेछ

योजनाको अन्तिम भुक्तानीका लागि पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु :

१  उपभोक्ता समितिले सरोकारवाला उपभोक्ताहरुको आमभेलाबाट योजनाको सुरु देखिकै आम्दानी र खर्च उल्लेख भई अनुमोदन (सार्वाजानिक लेखापरिक्षण)गरेको बैठक निर्णयको प्रतिलिपी

२  उपभोक्ता समितिले योजनाको अन्तिम किस्ता भक्तानीका लागि अनुरोध गरेको बैठक निर्णयको प्रतिलिपी

३  योजनाको प्रकृति अनुसार रड, सिमेन्ट, जस्तापाता (टिन) लगायत खरिद सामाग्रीको आधिकारीक विक्रेताको भ्याट विल अनिवार्य र अन्य विल भरपाई र डोर हाजिरी फारम
४    योजना सुरु हुनु पुर्व र योजना सम्पन्न भई सके पछिको एकै स्थानबाट खिचिएको योजनाको फोटो अनिवार्य
५    सम्बन्धित वडा कार्यालय वा अनुगमन समितिको भुक्तानी दिनु भन्ने व्यहोराको सिफारिस

६    नगरपालिकाका प्राविधिकले तयार गरेको प्राविधिक मुल्याङकन र अन्य आवश्यक कागजात
७    उपभोक्ता समितिले योजनाको अन्तिम भुक्तानी पाँउ भन्ने व्यहोराको निवेदन

 

 

 

Pages