FAQs Complain Problems

Gazette

खण्ड भाग File
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक करारमा राख्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ । PDF icon सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक करारमा राख्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७७.pdf
समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ता छनौट सम्वन्धि कार्यविधि २०७७ । PDF icon समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ता छनौट सम्वन्धि कार्यविधि २०७७.pdf
रतुवामाई नगरपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७६ (पहिलो संशोधन २०७७) । PDF icon रतुवामाई नगरपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७६ (पहिलो संशोधन २०७७).pdf
रतुवामाई नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ । PDF icon रतुवामाई नगरपालिकाको विनियोजन ऐन 2077.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ (पहिलो संशोधन २०७७) । PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ (पहिलो संशोधन २०७७).pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन २०७७)। PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन २०७७).pdf
रतुवामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐण २०७७ । PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण राजपत्र प्रकाशन, २०७५ PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण राजपत्र प्रकाशन २०७५.pdf
घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि राजपत्र प्रकाशन २०७५ । PDF icon घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र राजपत्र प्रकाशन २०७५.pdf
रतुवामाई करार कर्मचारी राजपत्र २०७५ । PDF icon रतुवामाई करार कर्मचारी राजपत्र २०७५.pdf

Pages