FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

१.निवेदन सहित तोलिएको कागजातहरु पेश गर्ने

२.वडा अध्यक्ष ̷ वडा सदस्य ̷ वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

३.निवेदन दर्ता गर्ने

४.तोकिएको कर्मचारीले आवश्यक अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

५.निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

६.चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउन

१.निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२.जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

३.हक भोगको श्रोत खुल्ने कागजात

४.नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रतिलिपि

५.अन्य आवश्यक कागजातहरु

६.चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर  जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

१.निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेस गर्ने

२.वडा अध्यक्ष ̷ वडा सदस्य ̷ वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

३.निवेदन दर्ता गर्ने

४.तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

५.निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

६.चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

७.चलानी गरी निबेदकलाई

१.निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२.आर्थिक अवस्था कमजोर भएको पुष्टि हुने कागजात

१.निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेस गर्ने

२.वडा अध्यक्ष ̷ वडा सदस्य ̷ वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

३.निवेदन दर्ता गर्ने

४.तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

५.निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

६.चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

७.चलानी गरी निबेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउन

१.निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२.जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा

३.आयश्रोत भए आयस्रोत खुल्ने कागजात

४.अन्य आवश्यक कागजात

५.चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर र बाहाल तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

६.सर्जमिन मुचुल्का

१.निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेस गर्ने

२.वडा अध्क्ष ̷ वडा सदस्य ̷ वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

३.तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

४.निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

५.चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने।

१.निवेदन पत्र र अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार

२.साबिक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्न कारबाही चलाएको पुष्टि गर्ने कागजातहरु

३.नेपालमा १५ बर्षदेखि कुनै ब्यबसाय वा काम गरी बसेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

४.वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकताका लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित देशको आधिकारिक प्रमाणपत्र

५.नेपाली भाषा लेख्न बोल्न जान्ने प्रमाण कागजातहरु

६.पासपोर्ट साइजको फोटो ३ प्रति

७.चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद

८.सर्जमिन मुचुल्का

१.निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेस गर्ने

२.वडा अध्यक्ष ̷ वडा सदस्य ̷ वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

३.निवेदन दर्ता गर्ने

४.तोकिएको कर्मचारिले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने, कानुनि राय आवश्यक भएमा राय सोध्ने

५.निवेदनले तोकिएको शुल्क बुझाउन

६.चलानी गरी निवेदनलाई सिफारिस उपब्ध गराउने

७.अनुसूची ८ को ढाँचामा नागरिकता सिफारिसको अभिलेख राख्ने

१.निवेदन पत्र र आमा ̷ बाबुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२.जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

३.विवाहित महिलाको हकमा पति ̷ आमा ̷ बुवाको नागरिकाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

४.चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि(बिद्यार्थीको हकमा)

५.विवाह दर्ताको प्रतिलिपि (विवाहितको हकमा)

६.बसाई सरी आएको हकमा बसाईसराईको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

७.दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति

८.चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

९.कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस

१०.प्रतिलिपि नागरिकताको हकमा पुरानो नागरिकाताको प्रतिलिपि

Pages