FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

आ.व. २०७६/७७ रतुवामाई नगरपकलिकामा हुने क्रमागत योजना तथा कार्यक्रमहरु ।

आ.व. २०७६/७७ रतुवामाई नगरपालिकाको सबै वडाहरुमा हुने विषयगत कार्यक्रमहरु ।

आ.व.- २०७६/७७ रतुवामाई नगरपालिकाको नगर स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु ।