FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना समावेश गर्ने बारे ।( श्री वडा कार्यालयहरु सबै)

कार्यक्रम/योजना नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने बारे ।(श्री २,३,४,५,६,७,९ र १० नं.वडा कार्यालयहरु)

दररेट पेश गर्ने सुचना प्रकाशन गरिएको बारे !